• TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN THÔNG DỤNG

  Loạt chuyên đề Tiếng anh chuyên ngành kế toán gồm 450 từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng, tài liệu sách học tiếng anh ngành kế toán, hỗ trợ học tập phỏng vấn làm việc dịch thuật tiếng anh chuyên ngành kế toán có những từ, cụm từ điển tiếng anh kế toán kho thuế tài chính kiểm toán quản trị ngân hàng song ngữ anh việt

  Ngày đăng: 27-09-2019

  1,828 lượt xem

  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

       Loạt chuyên đề Tiếng anh chuyên ngành kế toán gồm từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng, tài liệu sách học tiếng anh ngành kế toán, các từ điển thông dụng tiếng anh kế toán hỗ trợ học tập phỏng vấn làm việc dịch thuật tiếng anh chuyên ngành kế toán có những từ, cụm từ điển tiếng anh kế toán kho thuế tài chính kiểm toán quản trị ngân hàng song ngữ anh việt. English for accouting Specialization, dạng bài thi viết tiếng anh chuyên ngành kế toán

  Học từ vựng thông dụng tiếng anh chuyên ngành kế toán

       Dưới đây là loạt từ vựng tiếng anh thường gặp trong ngành kế toán (tài chính - kiểm toán - kế toán thuế - kho - quản trị - ngân hàng). Từ điển này sẽ thường xuyên được cập nhật bổ sung để phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập làm việc giao tiếp tiếng anh cho cộng đồng ngành kế toán Việt Nam. 

   

  Accounting entry: bút toán

  Accrued expenses: Chi phí phải trả

  Administrative cost (n): chi phí quản lý

  Abolish (v): bãi bỏ, huỷ bỏ

  Adjusting journal entries (AJEs): Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh

  Aged trial balance of accounts receivable : Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ

  Audit evidence: Bằng chứng kiểm toán

  Accounting policy: Chính sách kế toán

  Audit report: Báo cáo kiểm toán

  Audit trail: Dấu vết kiểm toán

  Auditing standard: Chuẩn mực kiểm toán

  Accumulated:: lũy kế

  Attention to (v): chú ý tới

  Adaptor (n): thiết bị tiếp trợ

  Accompany (v): đi kèm | Tiếng anh chuyên ngành kế toán

  A system of shared values: Hệ thống giá trị/ ý nghĩa được chia sẻ

  Adjusting pay rates: Điều chỉnh mức lương

  Administrator carde/High rank cadre: Cán bộ quản trị cấp cao

  Aggrieved employee: Nhân viên bị ngược đãi

  Air conflict: Mâu thuẩn cởi mở/ công khai

  Allowances: Trợ cấp | EDUculum.com

  accounting equation: phương trình kế toán

  auditing: kiểm toán

  Annual leave: Nghỉ phép thường niên

  Application Form: Mẫu đơn ứng tuyển

  Apprenticeship training: Đào tạo học nghề

  Appropriate status symbols: Biểu tượng địa vị phù hợp

  Arbitrator: Trọng tài

  Accumulated: Lũy kế

  Accounting: Kế Toán

  Assets: Tài sản (English for accouting Specialization - từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán)

  Assessment of employee potential: Đánh giá tiềm năng nhân viên

  Alternation Ranking method: Phương pháp xếp hạng luân phiên

  Audio visual technique: Kỹ thuật nghe nhìn

  Absolute security (n): an toàn tuyệt đối

  Authorize (v): cấp phép

  Account holder (n): chủ tài khoản
  Advanced payments to suppliers: Trả trước người bán
  Advances to employees: Tạm ứng
  Assets: Tài sản

  ATM (Automatic Teller Machine) (n): máy rút tiền tự động

  Achieve (v): đạt được

  Capital construction:: xây dựng cơ bản
  Cash: Tiền mặt
  Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng
  Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ

  Capital expenditure (n): các khoản chi tiêu lớn

  Current account (n): tài khoản vãng lai

  Cashpoint (n): điểm rút tiền mặt

  Carry out (v): tiến hành

  Correspondent (n): ngân hàng có quan hệ đại lý

  Counter (n): quầy (chi tiền)

  Cash in transit: Tiền đang chuyển
  Check and take over:: nghiệm thu

  Cheque clearing (n): sự thanh toán séc

  Counterfoil (n): cuống (séc)

  Creditor (n): người ghi có (bán hàng)

  Consumer (n): người tiêu thụ

  Cardholder (n): chủ thẻ | Tieng anh chuyen nganh ke toan

  Central switch (n): máy tính trung tâm In order: đúng quy định

  Cash flow (n): lưu lượng tiền

  Construction in progress: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

  Crossed cheque (n): séc thanh toán bằng chuyển khoảng
  Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng

  Cost (n): phí | Tiếng anh chuyên ngành kế toán

  Collect (v): thu hồi (nợ) | EDUculum.com

  Check-out till (n): quầy tính tiền

  Commission (n): tiền hoa hồng

  Constantly (adv): không dứt, liên tục

  Cashier (n): nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)

  Charge card (n): thẻ thanh toán

  Credit limit (n): hạn mức tín dụng

  Current assets: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

  CHAPS (Clearing House Automated Payment System) (n): hệ thống thanh toán bù trừ tự động

  Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả

  Circulation (n): sự lưu thông

  Clear (v): thanh toán bù trừ

  Clearing bank (n): ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ

  Clearing house (n): trung tâm thanh toán bù trừ

  Credit Account: Tài khoản ghi Nợ

  Cash card (n): thẻ rút tiền mặt

  Cheque card (n): thẻ séc | Tiếng anh chuyên ngành kế toán

  Codeword (n): ký hiệu (mật)

  Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng

  Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

  Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho

  Controlled program: Chương trình kiểm soát

  Corporate income tax: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Certified public accountant (CPA): Kế toán viên công chứng (CPA)

  Beneficiary (n): người thụ hưởng

  Boundary (n): biên giới

  Break (v): phạm, vi phạm

  Billing cost (n): chi phí hoá đơn

  Budget account application (n): giấy trả tiền làm nhiều kỳ

  BACS (The Bankers Automated Clearing Service) (n): dịch vụ thanh toán tư động

  giữa các ngân hàng

  Bearer (n): người cầm (séc)
  Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

  Bearer cheque (n): séc vô danh
  Bookkeeper:: người lập báo cáo

  Bankrupt/bust (adj): vỡ nợ, phá sản

  BGC (Bank GIRO Credit) (n): ghi có qua hệ thống GIRO

  Banker (n): người của ngân hàng

  Bank card (n): thẻ ngân hàng

  Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể

  Bank reconciliation: Bảng chỉnh hợp Ngân hàng

  Disclosure: Công bố
  Documentary evidence: Bằng chứng tài liệu
  Decode (v): giải mã
  Debit Account: Tài khoản ghi Có
  Deferred expenses: Chi phí chờ kết chuyển
  Deferred revenue: Người mua trả tiền trước
  Draw (v): rút | Tiếng anh chuyên ngành kế toán
  Drawee (n): ngân hàng của người ký phát
  Drawer = Payer (n): người ký phát (séc)
  Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
  Day-to-day (adj): thường ngày
  Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
  Debt (n): khoản nợ | EDUculum.com
  Debit (v): ghi nợ
  Debit balance (n): số dư nợ
  Direct debit (n): ghi nợ trực tiếp
  Dividends: cổ tức
  Deposit money (n): tiền gửi
  Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
  Deduct (v): trừ đi, khấu đi
  Dispense (v): phân phát, ban
  Due (adj): đến kỳ hạn
  Dispenser (n): máy rút tiền tự động
  Draft (n): hối phiếu
  Doubt (n): sự nghi ngờ
  Domestic (adj): trong nước, nội trợ
  Debate (n): cuộc tranh luận
  Dependant (n): người sống dựa người khác
   

  Equity and funds: Vốn và quỹ

  Encode (v): mã hoá
  Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá
  Expense mandate:: ủy nhiệm chi

  Entry (n): bút toán

  Exceed (v): vượt trội

  Expenditure cycle: Chu trình chi phí

  Expenses: Chi phí

  Expense mandate: ủy nhiệm chi

  Expenses for financial activities: Chi phí hoạt động tài chính

  Excess amount (n): tiền thừa

  Efficiency (n): hiệu quả | Tiếng anh chuyên ngành kế toán

  Expenses for financial activities: Chi phí hoạt động tài chính
  Extraordinary expenses: Chi phí bất thường


  Extraordinary income: Thu nhập bất thường
  Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

  EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) (n): máy chuyển tiền điện tử lại

  điểm bán hàng

  Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng
  Financial ratios: Chỉ số tài chính

  Financial ratios: Chỉ số tài chính

  Financial accounting: kế toán tài chính

  Final audit work: Công việc kiểm toán sau ngày kết thúc niên độ

  Financial statements: báo cáo tài chính

  Financials: Tài chính
  Finished goods: Thành phẩm tồn kho

  Free banking (n): không tính phí dịch vụ ngân hàng

  First class (n): phát chuyển nhanh

  Facility (n): phương tiện

  Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

  Fair (adj): hợp lý
  Fixed assets: Tài sản cố định

  General and administrative expenses: Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

  Get into (v): mắc vào, lâm vào

  Grovelling (adj): luồn cúi, biết điều

  Give credit (v): cấp tín dụng

  Generally accepted auditing standards (GAAS): Các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến

  General and administrative expenses: Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Gross revenue: Doanh thu tổng

  Gateway (n): cổng máy tính

  Grant (v): chất thuận | EDUculum.com

  Grab (v): tóm, vô | Tiếng anh chuyên ngành kế toán

  Generous (adj): hào phóng

  Generous term (n): điều kiện hào phóng

  Gross profit: Lợi nhuận tổng

  GIRO: hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng
  Gross revenue: Doanh thu tổng

  Honour (v): chấp nhận thanh toán

  Headline (n): đề mục (báo, quảng cáo)

  Historical cost principle: nguyên tắc giá gốc

  Home banking (n): dịch vụ ngân hàng tại nhà Remote banking (n): dịch vụ ngân

  hàng từ xa

  Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính
  Instruments and tools: Công cụ, dụng cụ trong kho

  In word: (tiền) bằng chữ

  In effect: thực tế | Tiếng anh chuyên ngành kế toán

  In figures: (tiền) bằng số

  Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình
  Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

  Interest-free (adj): không phải trả lãi
  Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ
  Inventory: Hàng tồn kho

  IBOS: hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng
  Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển

  Interest rate (n): lãi suất

  Instant cash transfer (n): chuyển tiền ngay tức thời

  Integrity: Chính trực

  Issued capital: Vốn phát hành

  income statement: báo cáo thu nhập

  internal auditor: kiểm toán nội bộ

  International Accounting Standards Board: Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế

  Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình

  Interim audit work: Công việc kiểm toán trước ngày kết thúc niên độ

  Intermediary (n): người làm trung gian

  Insurance (n): bảo hiểm

  Itemize:: mở tiểu khoản

  Inform (v): báo tin | EDUculum.com

  Inefficient (adj): không hiệu quả

  Isolate (v): cách ly, cô lập

  Interface (n): giao diện

  Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

  Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính
  Liabilities: Nợ phải trả

  Letter of authority (n): thư uỷ nhiệm
  Long-term borrowings: Vay dài hạn

  Illegible (adj): không đọc được
  Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
  Long-term liabilities: Nợ dài hạn

  Limit (n): hạn mức

  Leaflet (n): tờ bướm (quảng cáo)

  Long-term borrowings: Vay dài hạn

  Liabilities: Công nợ

  Local currency (n): nội tệ

  Long term (n): lãi | Tiếng anh chuyên ngành kế toán

  Long-term mortgages, collateral, deposits---Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
  Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn

  Mortgage (n): nợ thuế chấp

  Mandate (n): tờ uỷ nhiệm

  Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

  Maintain (v): duy trì, bảo quản

  Make available (v): chuẩn bị sẵn

  Mini-statement (n): tờ sao kê rút gọn

  Management assertion: Cơ sở dẫn liệu

  Managerial accounting: kế toán quản trị

  Measurement: Chính xác (cơ sở dẫn liệu)

  Make payment (v): ra lệnh chi trả

  Make out (v): ký phát, viết (séc)

  Magnetic stripe (n): dải băng từ

  Manipulate (v): thao tác

  Meet (v): thanh toán

  Mail transfer (n): chuyển tiền bằng thư

  Non-card instrument (n): phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

  Non-profit (n): phi lợi nhuận

  Net profit: Lợi nhuận thuần | EDUculum.com
  Net revenue: Doanh thu thuần
  Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

  net income: thu nhập ròng

  net loss: lỗ ròng | Tiếng anh chuyên ngành kế toán

  Non-business expenditures: Chi sự nghiệp
  Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

  Tiếng anh chuyên ngành kế toán

  Receivables: Các khoản phải thu

  Remitter (n): người chuyển tiền

  Reveal (v): tiết lộ

  Refund (v): trả lại (tiền vay)

  Retailer (n): người bán lẻ

  Records (n): sổ sách

  Reader (n): máy đọc

  Regular payment (n): thanh toán thường kỳ

  Receivables from customers: Phải thu của khách hàng
  Reconciliation:: đối chiếu
  Reserve fund: Quỹ dự trữ
  Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

  Remittance (n): sự chuyển tiền

  Reference (n): tham chiếu | Tiếng anh chuyên ngành kế toán

  Remission (n): sự miễn giảm

  Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

  Reverse (n): ngược lại

  Recapitulate (v): tóm lại, tóm tắt lại

  Recovery (n): sự đòi lại được (nợ)

  Random number generators: Chương trình chọn số ngẫu nhiên

  Reclassification journal entries (RJEs): Bảng liệt kê các bút toán sắp xếp lại khoản mục

  Reconciliation of vendors’ statements: Bảng chỉnh hợp nợ phải trả

  Revenue cycle: Chu trình doanh thu

  Reconcile (v): bù trừ, điều hoà | EDUculum.com

  Refer to drawer (viết tắc là R.D) (n): tra soát người ký phát

  Reliably (a): chắc chắn, đáng tin cậy

  Payables to employees: Phải trả công nhân viên
  Prepaid expenses: Chi phí trả trước
  Pay into (v): nộp vào
  Proof of identity (n): bằng chứng nhận diện
  Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế
  Profit from financial activities: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
  Plastic card (n): thẻ nhựa
  Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  PIN (Personal Identification Number) (n): Mã PIN, mã số định danh cá nhân
  Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường
  Place of cash (n): nơi dùng tiền mặt
  Pass (v): chấp nhận, chuyển qua | EDUculum.com
  Payroll cycle: Chu trình tiền lương
  Physical evidence: Bằng chứng vật chất
  Production/Conversion cycle: Chu trình sản xuất/chuyển đổi
  Per cent premium payment: Trả lương %
  Plastic money (n): tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
  Payee (n): người được thanh toán
  Processor (n): bộ xử lí máy tính
  Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
  Pros-and-cons (n): những ý kiến tán thành và phản đối
  Periodically (adv): thường kỳ
  Power failure (n): cúp điện
  Present (v): xuất trình, nộp
  Premise (n): cửa hàng
  Quote (n): trích dẫn | Tiếng anh chuyên ngành kế toán
  tiếng anh kế toán
  tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganhke-toan
  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

   

gotop