• SEMIKRON Vietnam Đại lý thiết bị chỉnh lưu Thyristor SKKT

  Đại lý SEMIKRON Vietnam Đại lý thiết bị bán dẫn chỉnh lưu Thyristor SKKT scr SKKH modules SKKQ diode SCR SKKL, các linh kiện bán dẫn hiệu semikron được dùng nhiều tại Viet Nam, đại lý thiết bị semikron Mô-đun cầu chỉnh lưu 1 pha semikron cầu chỉnh lưu 3 pha semikron IGBT Modules SEMITRANS Power Modules Thyristor/Diode Modules Rectifier Modules bridge rectifier modules in single phase or 3

  Ngày đăng: 05-07-2019

  476 lượt xem

  ĐẠI LÝ CUNG CẤP THIẾT BỊ BÁN DẤN CHỈNH LƯU SEMIKRON VIETNAM

       Đại lý SEMIKRON Vietnam Đại lý thiết bị bán dẫn chỉnh lưu Thyristor SKKT scr SKKH modules SKKQ diode SCR SKKL, các linh kiện bán dẫn hiệu semikron được dùng nhiều tại Viet Nam trong đó tiêu biểu có thiết bị chỉnh lưu semikron SKKT , đại lý thiết bị semikron Mô-đun cầu chỉnh lưu 1 pha semikron cầu chỉnh lưu 3 pha semikron IGBT Modules SEMITRANS Power Modules Thyristor/Diode Modules Rectifier Modules bridge rectifier modules in single phase or 3.

       Các thương hiệu thiết bị bán dẫn chỉnh lưu khác: Bourns Crydom Fairchild Hitachi IR Kejikeyi Midori Precisions  Nihon Powerex Saishemok Semikron Sakae Sanrex Tocos Tyco Dynex Westcode Mitsubishi Techsem Vishay Ixys  Infineon IXYS

  Tham khảo chi tiết đại lý tại mục: SEMIKRON VIETNAM

  Model linh kiện thiết bị bán dẫn chỉnh lưu Semikron tại đại lý Vietnam

  SKDH116/16 L-75 SKDH116/12-L75 SKDH116/12-L100 SKDH116/16L100 SKDH116/16-L100
  SKKT500/08E Semikron SKKT500 SKKT500/12E SKKT500/14E SKKT500/16E SKKT500/18E
  SKKT15 SKKT15/04 SKKT15/06 SKKT15/08 SKKT15/10 SKKT15/12D SKKT15/12E
  SKKH26/04D SKKH26/06D SKKH26/08D SKKH26/12D SKKH26/14D Semikron SKKH26/16D
  SKKH41/04D SKKH41/06D Semikron SKKH41/08D SKKH41/12D SKKH41/14D SKKH41/16D
  SKKH56/04D SKKH56/06D SKKH56/08D SKKH56/12D Semikron SKKH56/14D SKKH56/16D
  SKKT41/04D SKKT41/06D SKKT41/08D Semikron SKKT41/12D SKKT41/14D SKKT41/16D
  SKKT105/06D Semikron SKKT105/08D SKKT105/12D SKKT105/14D Semikron SKKT105/16D
  SKKT106/06D Semikron SKKT106/08D Semikron SKKT106/12D SKKT106/14D SKKT106/16D
  SKKH91/06D Semikron SKKH91/08D SKKH91/12D SKKH91/14D Semikron SKKH91/16D
  SKKL91/08D Semikron SKKL91/10D Semikron SKKL91/12D SKKL91/14D Semikron SKKL91/16D
  SKKT26/06D Semikron SKKT26/08D Semikron SKKT26/12D SKKT26/14D Semikron SKKT26/16D
  SKKT26/06E Semikron SKKT26/08E Semikron SKKT26/12E SKKT26/14E Semikron SKKT26/16E
  SKKT56/06D Semikron SKKT56/08D Semikron SKKT56/12D SKKT56/14D Semikron SKKT56/16D
  SKKT71/04D Semikron SKKT71/08D Semikron SKKT71/12D SKKT71/14D Semikron SKKT71/16D
  SKKT91/06D Semikron SKKT91/08D Semikron SKKT91/12D SKKT91/14D Semikron SKKT91/16D
  SKKH210/12E Semikron SKKH210/16E Semikron SKKH210/20E Semikron SKKH210-20E
  SKKT250/12E semikron vietnam SKKT250/14E semikron vietnam SKKT250-14E semikron vietnam SKKT250/14H3
  SKET400-14E Semikron SKET400-16E Semikron SKET400/16E Semikron SKET400/14E
  SKKH105/08D Semikron SKKH105/12D Semikron SKKH105/14D Semikron SKKH105/16D
  SKKH105/08E Semikron SKKH105/12E Semikron SKKH105/14E Semikron SKKH105/16E
  SKKH106/08D Semikron SKKH106/12D Semikron SKKH106/14D Semikron SKKH106/16D
  SKKH106/08E Semikron SKKH106/12E Semikron SKKH106/14E Semikron SKKH106/16E
  SKKH132/08D Semikron SKKH132/12D Semikron SKKH132/14D Semikron SKKH132/16D
  SKKH132/08E Semikron SKKH132/12E Semikron SKKH132/14E Semikron SKKH132/16E
  SKKH162/08D Semikron SKKH162/12D Semikron SKKH162/14D Semikron SKKH162/16D
  SKKH162/08E Semikron SKKH162/12E Semikron SKKH162/14E Semikron SKKH162/16E
  SKKL105/08D Semikron SKKL105/12D Semikron SKKL105/14D Semikron SKKL105/16D
  SKKL105/08E Semikron SKKL105/12E Semikron SKKL105/14E Semikron SKKL105/16E
  SKKL106/08D Semikron SKKL106/12D Semikron SKKL106/14D Semikron SKKL106/16D
  SKKL106/08E Semikron SKKL106/12E Semikron SKKL106/14E Semikron SKKL106/16E
  SKKL132/08D Semikron SKKL132/12D Semikron SKKL132/14D Semikron SKKL132/16D
  SKKL132/08E Semikron SKKL132/12E Semikron SKKL132/14E Semikron SKKL132/16E
  SKKL162/08D Semikron SKKL162/12D Semikron SKKL162/14D Semikron SKKL162/16D
  SKKL162/08E Semikron SKKL162/12E Semikron SKKL162/14E Semikron SKKL162/16E
  SKKT105/08E Semikron SKKT105/12E Semikron SKKT105/14E Semikron SKKT105/16E
  SKKT106/08E Semikron SKKT106/12E Semikron SKKT106/14E Semikron SKKT106/16E
  SKKT106B08E Semikron SKKT106B12E Semikron SKKT106B14E Semikron SKKT106B16E
  SKKT122/08E Semikron SKKT122/12E Semikron SKKT122/14E Semikron SKKT122/16E
  SKKT132/08D Semikron SKKT132/12D Semikron SKKT132/14D Semikron SKKT132/16D
  SKKT132/08E Semikron SKKT132/12E Semikron SKKT132/14E Semikron SKKT132/16E
  SKKT132B08E Semikron SKKT132B12E Semikron SKKT132B14E Semikron SKKT132B16E
  SKKT162/08D Semikron SKKT162/12D Semikron SKKT162/14D Semikron SKKT162/16D
  SKKT162/08E Semikron SKKT162/12E Semikron SKKT162/14E Semikron SKKT162/16E
  SKKT253B16E Semikron SKKT253/16E Semikron SKKT253/12E Semikron SKKT253/14E
  SKKT323-12E Semikron SKKT323/16E Semikron SKKT323-16E Semikron SKKT323B16E
  SKDT100/12 Semikron SKDT100/12D Semikron SKDT100/14 Semikron SKDT100/16
  SKKH20/08D Semikron SKKH20/12D Semikron SKKH20/14D Semikron SKKH20/16D
  SKKH20/08E Semikron SKKH20/12E Semikron SKKH20/14E Semikron SKKH20/16E
  SKKH26/08E Semikron SKKH26/12E Semikron SKKH26/14E Semikron SKKH26/16E
  SKKH27/08D Semikron SKKH27/12D Semikron SKKH27/14D Semikron SKKH27/16D
  SKKH27/08E Semikron SKKH27/12E Semikron SKKH27/14E Semikron SKKH27/16E
  SKKH41/08E Semikron SKKH41/12E Semikron SKKH41/14E Semikron SKKH41/16E
  SKKH42/08D Semikron SKKH42/12D Semikron SKKH42/14D Semikron SKKH42/16D
  SKKH42/08E Semikron SKKH42/12E Semikron SKKH42/14E Semikron SKKH42/16E
  SKKH56/08E Semikron SKKH56/12E Semikron SKKH56/14E Semikron SKKH56/16E
  SKKH57/08D Semikron SKKH57/12D Semikron SKKH57/14D Semikron SKKH57/16D
  SKKH57/08E Semikron SKKH57/12E Semikron SKKH57/14E Semikron SKKH57/16E
  SKKH71/08D Semikron SKKH71/12D Semikron SKKH71/14D Semikron SKKH71/16D
  SKKH71/08E Semikron SKKH71/12E Semikron SKKH71/14E Semikron SKKH71/16E
  SKKH72/08D Semikron SKKH72/12D Semikron SKKH72/14D Semikron SKKH72/16D
  SKKH72/08E Semikron SKKH72/12E Semikron SKKH72/14E Semikron SKKH72/16E
  SKKH91/08E Semikron SKKH91/12E Semikron SKKH91/14E Semikron SKKH91/16E
  SKKH92/08D Semikron SKKH92/12D Semikron SKKH92/14D Semikron SKKH92/16D
  SKKH92/08E Semikron SKKH92/12E Semikron SKKH92/14E Semikron SKKH92/16E
  SKKH92B08E Semikron SKKH92B12E Semikron SKKH92B14E Semikron SKKH92B16E
  SKKL20/08D Semikron SKKL20/12D Semikron SKKL20/14D Semikron SKKL20/16D
  SKKL20/08E Semikron SKKL20/12E Semikron SKKL20/14E Semikron SKKL20/16E
  SKKL26/08D Semikron SKKL26/12D Semikron SKKL26/14D Semikron SKKL26/16D
  SKKL26/08E Semikron SKKL26/12E Semikron SKKL26/14E Semikron SKKL26/16E
  SKKL27/08D Semikron SKKL27/12D Semikron SKKL27/14D Semikron SKKL27/16D
  SKKL27/08E Semikron SKKL27/12E Semikron SKKL27/14E Semikron SKKL27/16E
  SKKL41/08D Semikron SKKL41/12D Semikron SKKL41/14D Semikron SKKL41/16D
  SKKL41/08E Semikron SKKL41/12E Semikron SKKL41/14E Semikron SKKL41/16E
  SKKL42/08D Semikron SKKL42/12D Semikron SKKL42/14D Semikron SKKL42/16D
  SKKL42/08E Semikron SKKL42/12E Semikron SKKL42/14E Semikron SKKL42/16E
  SKKL56/08D Semikron SKKL56/12D Semikron SKKL56/14D Semikron SKKL56/16D
  SKKL56/08E Semikron SKKL56/12E Semikron SKKL56/14E Semikron SKKL56/16E
  SKKL57/08D Semikron SKKL57/12D Semikron SKKL57/14D Semikron SKKL57/16D
  SKKL57/08E Semikron SKKL57/12E Semikron SKKL57/14E Semikron SKKL57/16E
  SKKL71/08D Semikron SKKL71/12D Semikron SKKL71/14D Semikron SKKL71/16D
  SKKL71/08E Semikron SKKL71/12E Semikron SKKL71/14E Semikron SKKL71/16E
  SKKL72/08D Semikron SKKL72/12D Semikron SKKL72/14D Semikron SKKL72/16D
  SKKL72/08E Semikron SKKL72/12E Semikron SKKL72/14E Semikron SKKL72/16E
  SKKL91/08E Semikron SKKL91/12E Semikron SKKL91/14E Semikron SKKL91/16E
  SKKL92/08D Semikron SKKL92/12D Semikron SKKL92/14D Semikron SKKL92/16D
  SKKL92/08E Semikron SKKL92/12E Semikron SKKL92/14E Semikron SKKL92/16E
  SKKT19/08D Semikron SKKT19/12D Semikron SKKT19/14D Semikron SKKT19/16D
  SKKT19/08E Semikron SKKT19/12E Semikron SKKT19/14E Semikron SKKT19/16E
  SKKT19B08E Semikron SKKT19B12E Semikron SKKT19B14E Semikron SKKT19B16E
  SKKT20/08D Semikron SKKT20/12D Semikron SKKT20/14D Semikron SKKT20/16D
  SKKT20/08E Semikron SKKT20/12E Semikron SKKT20/14E Semikron SKKT20/16E
  SKKT27/08D Semikron SKKT27/12D Semikron SKKT27/14D Semikron SKKT27/16D
  SKKT27/08E Semikron SKKT27/12E Semikron SKKT27/14E Semikron SKKT27/16E
  SKKT27B08E Semikron SKKT27B12E Semikron SKKT27B14E Semikron SKKT27B16E
  SKKT41/08E Semikron SKKT41/12E Semikron SKKT41/14E Semikron SKKT41/16E
  SKKT42/08D Semikron SKKT42/12D Semikron SKKT42/14D Semikron SKKT42/16D
  SKKT42/08E Semikron SKKT42/12E Semikron SKKT42/14E Semikron SKKT42/16E
  SKKT42B08E Semikron SKKT42B12E Semikron SKKT42B14E Semikron SKKT42B16E
  SKKT56/08E Semikron SKKT56/12E Semikron SKKT56/14E Semikron SKKT56/16E
  SKKT56B08E Semikron SKKT56B12E Semikron SKKT56B14E Semikron SKKT56B16E
  SKKT57/08D Semikron SKKT57/12D Semikron SKKT57/14D Semikron SKKT57/16D
  SKKT57/08E Semikron SKKT57/12E Semikron SKKT57/14E Semikron SKKT57/16E
  SKKT57B08E Semikron SKKT57B12E Semikron SKKT57B14E Semikron SKKT57B16E
  SKKT71/08E Semikron SKKT71/12E Semikron SKKT71/14E Semikron SKKT71/16E
  SKKT72/08D Semikron SKKT72/12D Semikron SKKT72/14D Semikron SKKT72/16D
  SKKT72/08E Semikron SKKT72/12E Semikron SKKT72/14E Semikron SKKT72/16E
  SKKT72B08E Semikron SKKT72B12E Semikron SKKT72B14E Semikron SKKT72B16E
  SKKT91/08E Semikron SKKT91/12E Semikron SKKT91/14E Semikron SKKT91/16E
  SKKT92/08D Semikron SKKT92/12D Semikron SKKT92/14D Semikron SKKT92/16D
  SKKT92/08E Semikron SKKT92/12E Semikron SKKT92/14E Semikron SKKT92/16E
  SKKT92B08E Semikron SKKT92B12E Semikron SKKT92B14E Semikron SKKT92B16E
  SKKT280/20EH4 Semikron SKKT280/22E Semikron SKKT280/22EH4
  SKKQ1500/04E Semikron SKKQ1500/14E Semikron SKKQ1500/12E
  SKIIP1513GB172-3DF SKIIP1013GB172-2DF
  SKIIP1513GB172-3DF SKIIP1513GB172-2DF
  SKIIP1513GB172-3D SKIIP1513GB172-2D
  SKET330-12E Semikron SKET330-14E Semikron SKET330/16E
  SKKH122/16E Semikron SKKH122/12E Semikron SKKH122/08D
  SKKH250/12E Semikron SKKH250/14E Semikron SKKH250/16E
  SKKH280/20 Semikron SKKH280-20E Semikron SKKH280/20EH
  SKKH330/16E Semikron SKKH330/12E Semikron SKKH330/14E
  SKKT106/18E Semikron SKKT106/18D Semikron SKKT106B18E
  SKKT162B12E Semikron SKKT162B14E Semikron SKKT162B16E
  SKKT213/16E Semikron SKKT213/12E Semikron SKKT213/14E
  SKKT250/08E semikron vietnam SKKT250/12E semikron vietnam SKKT250-12E
  SKKT273/16E Semikron SKKT273/12E Semikron SKKT273/18E
  SKKT330/16E Semikron SKKT330/12E Semikron SKKT330/14E
  SKKT570/12E Semikron SKKT570/14E Semikron SKKT570/16E
  SKKT570-12E Semikron SKKT570-14E Semikron SKKT570-16E
  SKKH15/16E Semikron SKKH15-04E Semikron SKKH15-12E
  SKKT72B18E Semikron SKKT72/18E Semikron SKKT72/18D
  SKKT92B/18E Semikron KKT92/18E Semikron SKKT92/18D
  SKDT60/12 Semikron SKDT60/14 Semikron SKDT60/16
  SKKT250/12E Semikron   GE104X125DC021
  SKKT106/18EH1 Semikron SKKT106/16EH1
  SKiiP32NAB12
  SKET740/22E Semikron SKET740/22GH4
  SKKQ1200/14E Semikron SKKQ1200/12E
  SKKQ1200/18E Semikron SKKQ1200/16E
  SKKQ1201/18E Semikron SKKQ1201/16E
  SKKQ1500/16E Semikron SKKQ1500/18E
  SKKQ3000/14E Semikron SKKQ3000/12E
  SKKQ3000/18E Semikron SKKQ3000/16E
  SKKT162/22EH4 semikron vietnam SKKT162/22E
  SKKQ230/18E Semikron SKKQ230/16E 
  SKKQ350/18E Semikron SKKQ350/16E
  SKKT250/16E Semikron SKKT250-16E Semikron
  SKKH106/18E Semikron SKKH106/18D
  SKKH132/18E Semikron SKKH132/18D
  SKKH162/18E Semikron SKKH162/18D
  SKKH213-16E Semikron SKKH213-12E
  SKKH253/12E Semikron SKKH253/16E
  SKKH273/16E Semikron SKKH273/12E
  SKKH280/16E Semikron SKKH280-16E
  SKKH330-18E Semikron SKKH330/18E
  SKKH500/12E Semikron SKKH500/16E
  SKKH57/22EH4 Semikron SKKH57/22E
  SKKL162/18E Semikron SKKL162/18D
  SKKQ230/14E Semikron SKKQ230/12E
  SKKQ350/14E Semikron SKKQ350/12E
  SKKQ430/14E Semikron SKKQ430/12E
  SKKQ800/14E Semikron SKKQ800/12E
  SKKQ800/18E Semikron SKKQ800/16E
  SKKQ850/14E Semikron SKKQ850/12E
  SKKT132/18E Semikron SKKT132/18D
  SKKT162/18E Semikron SKKT162/18D
  SKKT250/18E Semikron SKKT250-18E
  SKKT330/18E Semikron SKKT330-18E
  SKKT430/16E Semikron SKKT430-16E
  SKKT41/18D Semikron SKKT41/18E 
  SKKT72/20E Semikron SKKT72/22H4
  SKKH15/16D Semikron SKKH15/12D
  SKKH72/18E Semikron SKKH72/18D
  SKKL92/18E Semikron SKKL92/18D
  SKKT19/18E Semikron SKKT19/18D
  SKKH15/08 Semikron SKKH15/04
  SKKT26/18D Semikron SKKT26/18E
  SKKT27/18E Semikron SKKT27/18D
  SKKT56/18E Semikron SKKT56/18D
  SKKT57/18E Semikron SKKT57/18D
  SKKT71/18E Semikron SKKT71/18D
  SKKT91/18E Semikron SKKT91/18D
  SKD83/12 Semikron SKD83/16

   

  Mời quý thầy cô tham gia các diễn đàn trao đổi trên Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

  Các diễn đàn trao đổi Facebook:

  1. Diễn đàn giáo viên ngữ văn THCS: https://www.facebook.com/groups/diendangiaoviennguvanthcs/

  2. Diễn đàn giáo viên toán THCS: https://www.facebook.com/groups/2389736334399420/

  3. Diễn đàn giáo viên tiểu học: https://www.facebook.com/groups/diendangiaovientieuhoc/

   

gotop