• 140 Câu hỏi ôn thi HSG lịch sử 12 THPT có đáp án file word

  Tài liệu 140 câu hỏi ôn thi HSG môn lịch sử lớp 12 THPT có đáp án chi tiết file word và tổng hợp một số đề thi chính thức thi học sinh giỏi lịch sử 12 hay và khó

  Ngày đăng: 22-03-2020

  1,799 lượt xem

  Câu hỏi ôn thi HSG lịch sử 12 THPT có đáp án

  Tài liệu 140 câu hỏi ôn thi HSG môn lịch sử lớp 12 THPT có đầy đủ đáp án chi tiết file word và tổng hợp một số đề thi chính thức thi học sinh giỏi lịch sử 12 hay và khó. Tài liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí

  Xem thêm:

  Đề cương lịch sử 12 ôn thi THPT Quốc gia

  Câu 1
  -  Trật tự thế giới mới được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?
  - Trật tự hai cực Yalta có những nét khác biệt gì so với các trật tự Versailles-Washington?

  Câu 2
  Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động và những cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc.

  Câu 3
  Những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX)

  Câu 4
  Công cuộc cải tổ ở Liên Xô từ 1985-1991? Hậu quả của nó?

  Câu 5
  Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng rồi sụp đổ của CNXH? Anh, chị có nhận xét gì về sự sụp đổ đó?

  Câu 6
  Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra như thế nào?

  Câu 7
  Tình hình Trung Quốc từ 1978 đến năm 2000?

  Câu 8
  Hãy khái quát các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào (1945-1975) và trình bày ý nghĩa của những thắng lợi trong các giai đoạn đó?
  Nêu các sự kiện lịch sử thể hiện sự phối hợp chiến đấu giữa VN và Lào.

  Câu 9
  Trình bày tiến trình của cách mạng Campuchia từ 1945 đến năm 2000?

  Câu 10
  Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào? Trong những biến đổi đó biến đổi nào quan trọng nhất? Vì sao?

  Câu 11
  Hãy trình bày những hiểu biết của mình về tổ chức ASEAN?

  Tìm hiểu thêm:

  Mối quan hệ đặc biệt ít ai biết về Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh

  Câu 12
  Lập bảng thống kê các nước tham gia khối ASEAN theo nội dung sau: STT, tên nước, trước là thuộc địa của nước nào, thủ đô, ngày độc lập, ngày và nơi gia nhập ASEAN, vài nét về lịch sử từ 1945- năm 2000.

  Câu 13
  Hãy phân tích những đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á?

  Câu 14
  Hãy trình bày quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào GPDT ở Châu Phi?  Hiện nay châu Phi còn gặp những khó khăn gì? đặc điểm?

  Câu 15
  Quá trình phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ la tinh? Hãy phân tích đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹlatinh?

  Câu 16
  Cách mạng Cu ba? kết quả và ý nghĩa?

  Câu 17
  Sự phát triển của kinh tế và KH - KT của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ II? Nguyên nhân sự phát triển và hạn chế của nó?

  Câu 18
  Hãy trình bày chính sách đối nội của Mỹ

  Câu 19
  Hãy trình bày chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau 1945 đến năm 2000?

  Câu 20
  Trình bày khái quát quá trình Mỹ đi từ can thiệp đến trực tiếp xâm lược nước ta từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến 1975 . Giải thích nguyên nhân? kết quả?
  (hãy trình bày chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam từ thế chiến II?)

  Câu 21.
  Mỹ đã thực hiện chiến lược toàn cầu tại châu Á từ 1945 – 1947 như thế nào?

  Câu 22
  -Nêu khái quát các giai đoạn phát triển của của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 2000?
  -Quá trình phát triển của Liên minh châu Âu (EU) từ khi thành lập đến năm 2000?

  Câu 23
  Những nước tư bản chủ yếu từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đến năm 2000: đặc điểm diễn biến, tình hình và triển vọng.

  Câu  24
  Hãy trình bày các giai đoạn phát triển của hệ thống tư bản chủ nghĩa và những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

  Câu 25
  Kinh tế Nhật phát triển như thế nào? Nguyên nhân sự phát triển  và hạn chế của nó?

  Câu 26
  Theo anh (chị), trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản kể trên, thì nguyên nhân nào là quan trọng nhất? tại sao?
  Nguyên nhân đó có thể giúp ích gì cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng nền kinh tế của mình?

  Câu hỏi 27
  Hãy trình bày những nét lớn về chính sách đối và đối ngoại của Nhật từ sau  chiến tranh thế giới thứ II đến năm 2000.

  Câu 28
  Mỹ phát động “chiến tranh lạnh” nhằm mục tiêu gì?
  Mỹ phát động “chiến tranh lạnh” như thế nào?

  Câu 29
  “Chiến tranh lạnh”  giữa hai nước  Mỹ và Liên  Xô chấm dứt như thế nào?
  Việc chấm dứt “chiến tranh lạnh”đã có tác động đến các mối quan hệ quốc tế như thế nào?

  Câu hỏi 30
  Trật tự hai cực Yalta sụp đổ như thế nào?

  Câu 31
  Đặc điểm, xu thế và nhân tố phát triển của trật tự thế giới mới đã hình thành như thế nào?

  Câu 32
  Anh ( chị ) hãy trình bày những hiểu biết của mình về cuộc cách mạng KH- CN:
  - Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai.
  - Các giai đoạn phát triển của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật?
  - Trong suốt quá trình phát triển của lịch sử xã hội trên các lĩnh vức khoa học kỹ thuật, nhân loại đã trải qua các cuộc cách mạng lớn nào? so với cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cuộc cách mạng KH- KT hiện nay cá những điểm nào khác nhau cơ bản gì?
  - Nội dung? thành tựu?
  - Tác động và xu thê toàn cầu hoá của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ?

  Câu 33                                               
  Pháp đã thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần hai tại Việt Nam như thế nào?

  Câu 34
  Hãy phân tích những biến đổi mới về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau  chiến tranh thế giới thứ I?


  Câu 35
  Hãy phân tích những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam từ sau  chiến tranh thế giới thứ I?

  Câu 36
  Tình hình thế giới và Việt Nam sau chiến tranh thê giới thứ I (1918) đã tác động đến cách mạng Việt Nam như thế nào?

  Câu 37
  Sau chiến tranh thế giới thứ I đến đầu năm 1930, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta đã diễn ra như thế nào? Tại sao các phong trào đó đều lần lượt thất bại?

  Câu 38
  Sau chiến tranh thế giới thứ I, phong trào cách mạng Việt Nam (trong và ngoài nước) đã phát triển như thế nào?

  Câu 39
  Quá trình tìm đường cứu nước và vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam?

  Câu 40
  Những nét chính về sự ra đời và quá trình phát triển từ “tự phát” đến “tự giác” của giai cấp công nhân Việt Nam. Vị trí của phong trào công nhân đối với sự ra đời của ĐCSVN đầu năm 1930?

  Câu 41
  Hoàn cảnh ra đời, nội dung hoạt động, vai trò và ý nghĩa của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội.

  Câu 42
  Nội dung cơ bản của tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

  Câu 43
  Hoàn cảnh lịch sử, quá trình tìm đường cứu nước và đến với chủ nghĩa Marx Lenin của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

  Câu 44
  Hãy trình bày hoàn cảnh và ý nghĩa sự ra đời của ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

  Câu 45
  Hãy trình bày quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930).

  Câu 46
  Trình bày  hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6/1/1930 - 8/2/1930). Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng.

  Câu 47
  Hãy phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Câu 48
  Tại sao nói sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu của lịch sử?

  Câu 49
  Tại sao nói Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt  Nam?

  Câu 50
  Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

  Câu 51
  Chứng minh Xô Viết Nghệ Tĩnh là một chính quyền của dân, do dân và vì dân.

  Câu 52
  Chứng minh phong trào cách mạng 1930 – 1931 là một phong trào cách mạng có tính chất quyết liệt và triệt để.

  Câu 53
  Hãy phân tích nội dung cơ bản Luận cương chính trị do Hội nghị Trung ương Đảng thông qua vào tháng 10/1930.

  Câu 54
  So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị 10/1930.

  Câu 55
  Hãy phân tích tình hình kinh tế – xã hội và văn hóa tư tưởng ở Việt Nam trong những năm 1936-1939.

  Câu 56
  Tại sao Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược trong thời gian 1936-1939? Kết quả, ý nghĩa?

  Câu 57
  So với thời kì XVNT (1930 -1931), thời kì 1936 – 1939 khác nhau về chủ trương chỉ đạo chiến lược, sách lược, hình thức đấu tranh, hình thức tập hợp và lực lượng tham gia thế nào?

  Câu 58
  Chứng minh cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một cuộc vận động quần chúng hết sức rộng rãi với những hình thức đấu tranh rất phong phú.

  Câu 59
  Hãy trình bày tình hình Đông Dương dưới ách thống trị của Nhật – Pháp

  Câu 60
  Trong hoàn cảnh lịch sử nào, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 đã được triệu tập? Nội dung Hội nghị?

  Câu 61
  Hãy trình bày sự hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Lần VIII Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

  Câu 62
  Hội nghị TW Đảng VIII đã đề ra chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang như thế nào?

  Câu 63
  Quá trình xây dựng, phát triển và vai trò của lực lượng chính trị trong CM tháng Tám.

  Câu 64
  Quá trình ra đời, phát triển và vai trò của lực lượng vũ trang trong CMT8/1945?

  Câu 65
  Hãy trình bày quá trình xâm lược Đông Dương của phát xít Nhật? Sau cuộc đảo chính ngày 9/3/1945, Nhật đã thi hành chính sách cai trị ở VN như thế nào?

  Câu 66
  Nội dung cơ bản của chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

  Câu 67
  Điều kiện lịch sử, sự phát triển và ý nghĩa của trao trào kháng Nhật cứu nước (tháng 3 đến tháng 8/1945).

  Câu 68
  Điều kiện lịch sử nào đã đòi hỏi cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939 – 1945 phải đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

  Câu 69
  Trong thời gian 1939 – 1945, việc Đảng ta đã đặt ra nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, có tác dụng đối với việc tập hợp, xây dựng lực lượng tiến lên giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945 như thế nào?

  Câu 70
  Trong thời kì 1939 – 1945, nhân dân ta đã chuẩn bị tiến lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền như thế nào?

  Câu 71
  Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ và diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Thủ đô và toàn quốc.

  Câu 72
  Hãy trình bày sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ý nghĩa lịch sử của sự kiện.

  Câu 73
  Hãy phân tích bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945.

  Câu 74
  Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945.

  Câu 75
  Nêu các nguyên nhân và nói rõ nguyên nhân nào là chủ yếu đã đưa CMT8/1945 đến thắng lợi?

  Câu 76
  Phân tích bài học về thời cơ của Cách mạng tháng Tám.

  Câu 77
  Cách mạng tháng Tám đã để lại những bài học kinh nghiệm gì?
  Từ đó, hãy phân tích bài học kinh nghiệm về bạo lực cách mạng và khởi nghĩa vũ trang.

  Câu 78
  Hãy phân tích để thấy rõ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Cách mạng tháng Tám 1945

  Câu 79
  Hãy lập bảng tóm tắt các giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1945 theo nội dung sau: thời gian, nhiệm vụ – chủ trương – sách lược, hình thức tập hợp lực lượng, hình thức đấu tranh, lực lượng đấu tranh.

  Câu 80
  Tại sao lại nói, sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

  Câu 81
  Chính phủ ta đã thực hiện những chính sách và biện pháp nào để bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám?

  Câu 82
  Hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ (từ 23/9/1945 đến trước ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946).

  Câu 83
  Vì sao ta ký với Pháp bản Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước Việt – Pháp 14/9/1946? Nội dung và ý nghĩa của bản Hiệp định và Tạm ước đó?

  Câu 84
  Hãy trình bày hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp.

  Câu 85
  Hãy phân tích nội dung, ý nghĩa Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Câu 86
  Hãy phân tích đường lối chiến tranh nhân dân được Đảng ta đề ra từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp?

  Câu 87
  Tại sao cuộc kháng chiến chống Pháp lại diễn ra trước tiên ở các đô thị?
  Diễn biến và tác dụng của các cuộc chiến đấu trong các đô thị.

  Câu 88
  Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947.

  Câu 89
  Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950

  Câu 90
  Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Đại hội Đảng lần II (2/1951).

  Câu 91
  Chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954

  Câu 92
  Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

  Câu 93
  Hãy trình bày diễn biến, nội dung chủ yếu, ý nghĩa và hạn chế của Hiệp định Genève. Nội dung nào trong Hiệp định thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta?

  Câu 94
  Đảng ta đã xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) như thế nào? Hãy phân tích tác dụng của vấn đề xây dựng hậu phương đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

  Câu 95
  Hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.

  Câu 96
  Hãy trình bày tóm tắt các sự kiện chính trong giai đoạn 1946 – 1954 theo thứ tự sau: thời gian – chủ trương, hoạt động của ta – âm mưu, biện pháp của Pháp

  Câu 97
  1.Hãy trình bày quá trình tiến lên xây dựng CNXH ở miền Bắc từ năm 1954 đến 1965.
  2.Miền Bắc trong hơn 10 năm (1954 – 1965) được củng cố có tác động như thế nào đến cuộc đấu tranh ở miền Nam?

  Câu 98
  Hoàn cảnh lịch sử và nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng Lao động VN.

  Câu 99
  Hãy cho biết âm mưu và hành động của Mỹ – Diệm trong việc phá hoại Hiệp định Genève, tiến hành xâm lược miền Nam.

  Câu 100
  Trong thời gian 1954 – 1960, nhân dân miền Nam đã đấu tranh chống Mỹ – Diệm như thế nào?

  Câu 101
  Nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam.

  Câu 102
  Giải thích vì sao “Đồng khởi” (1959 -1960) thắng lợi đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam nước ta?

  Câu 103
  Tại sao đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam? Âm mưu và thủ đoạn của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” là gì?

  Câu 104
  Quân dân miền Nam đã chiến đấu chống lại chiến lực “chiến tranh đặc biệt” và giành thắng lợi như thế nào?
  Ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam chống lại “chiến tranh đặc biệt” của  Mỹ.

  Câu 105
  Hãy trình bày nguyên nhân, âm mưu, thủ đoạn thực hiện “chiến tranh cục bộ” của Mỹ.

  Câu 106
  Cuộc chiến đấu của quân dân ta chống “chiến tranh cục bộ” đã diễn ra như thế nào” (1965- 1968).

  Câu 107
  Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần một, tiếp tục chi viện cho miền Nam (1965 – 1968) như thế nào?

  Câu 108
  Vì sao Mỹ chuyển sang chiến lực “Việt Nam hóa chiến tranh”?
  Hãy trình bày và phân tích những âm mưu, thủ đoạn của Mỹ trong chiến lược đó.

  Câu 109
  Quân dân cả nước đã từng bước tiến lên đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ như thế nào?

  Câu 110
  Từ 1969 – 1973, miền Bắc đã khôi phục và phát triển kinh tế, chống chiến tranh phá hoại lần 2 và chi viện cho miền Nam như thế nào?

  Câu 111
  Mỹ xuống thang chiến tranh để đến bàn thương lượng ở Paris như thế nào?

  Câu 112
  Hoàn cảnh lịch sử nào đã đưa đến việc kí Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?

  Câu 113
  Hãy trình bày nội dung cơ bản của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN? Thắng lợi lớn nhất trong Hiệp định Paris là gì? Ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này?

  Câu 114
  1.Phân tích những điều kiện chín muồi đưa đến thắng lợi của cuộng Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975?
  2.Trình bày những diễn biến cơ  bản của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đó?

  Câu 115
  I.Phân tích sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?
  II. Phân tích nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng thể hiện tính chủ động, liên tục và kiên quyết tiến công trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Thí dụ liên hệ với chiến cục Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích?

  Câu 116
  Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975).
  Trong những nguyên nhân ấy, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?

  Câu 117
  Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

  Câu 118
  Quá trình hoàn thành thống nhất đất nước ta về mặt Nhà nước đã diễn ra như thế nào từ sau Đại thắng Xuân 1975? Ý nghĩa của sự kiện lịch sử này?

  Câu 119
  Đường lối đổi mới xây dựng đất nước trong chặng đường đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?
  Trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu và còn có những hạn chế gì?

  Câu 120
  Vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác đối với phong trào cách mạng Việt Nam

  Câu 121
  Từ 1930 – 1975, đường lối bạo lực cách mạng của Đảng đã được thể hiện như thế nào?

  Câu 122
  Từ 1930 – 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã thực hiện thắng lợi mục tiêu: độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội như thế nào?

  Câu 123
  Hãy khái quát những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và có tính thời đại của nhân dân ta trong tiến trình cách mạng từ 1930 – 1975?

  Câu 124
  Hoàn cảnh ra đời và vai trò của các Mặt trận dân tộc thống nhất đối với cách mạng Việt Nam trong các thời kì cách mạng từ 1930 đến 1975.

  Câu 125
  Hãy phân tích vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam

  Câu 126
  Cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền của nhân dân Việt Nam năm 1945 đã được chuẩn bị và diễn ra thắng lợi như thế nào?

  Câu 127
  1/Đảng và Hồ Chủ tịch đã xác định như thế nào về vấn đề thời cơ thuận lợi để phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1945?
  2/Vì sao nói đây là thời cơ ngàn năm có một?
  3/ Hãy liên hệ với yếu tố thời cơ trong cuộc Tổng tiến công Xuân 1975 kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

  Câu 128
  Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (1954 – 1975) đã trải qua những thời kì lịch sử nào?
  Nêu tóm tắt nhiệm vụ chính của những thời kí lịch sử đó.

  Câu 129
  Trong hơn 20 năm từ 1954 – 1975, miền Bắc đã đạt được những thành tựu cơ bản như thế nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
  Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên đối với sự nghiệp cách mạng chung của cả nước.

  Câu 130
  Phân tích vai trò của miền Bắc Việt Nam đối với thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975).

  Câu 131
  “Đẩy lùi kẻ địch từng bước, giành thắng lợi từng bước cho cách mạng, tiến lên đánh bại hẳn kẻ địch, giành thắng lợi hoàn toàn, đó là một qui luật đấu tranh cách mạng” (Lê Duẩn).
  Qua từng bước phát triển và thắng lợi của cách mạng miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (từ tháng 7/1954 đến tháng 5/1975, anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên

  Câu 132
  Tính chủ động, liêntục và kiên quyết tiến công trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã được thể hiện qua sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng như thế nào?
  Thí dụ liên hệ với chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ để phân tích?

  Câu 133
  Qua các kì Đại hội Đảng lần I, II, III, hãy chứng minh rằng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

  Câu 134
  Đảng ta ra đời (1/1930), Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại và Đại thắng mùa Xuân 1975 là các sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dáu những chặng đường đấu tranh anh dũng, thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta.
  Anh chị hãy trình bày kết quả và ý nghĩa của các sự kiện đó để thấy được tác động to lớn của nó đối với cách mạng nước ta và góp phần tích cực vào phong trào cách mạng thế  giới.

  Câu 135
  Thành công của Cách mạng tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 là những mốc lớn, đánh dấu những thắng lợi rực rỡ của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong vòng 30 năm qua (1945 – 1975). Anh (chị) hãy:
  1.Phân tích ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi trên.
  2.Chứng minh mỗi thắng lợi là một mốc lớn mở ra một giai đoạn phát triển cao hơn của cách mạng Việt Nam.

  Câu 136
  1/Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị(1930),Đại hội lần II (2/1951) và Đại hội lần III(9/1960) của Đảng đã lần lượt đề ra đường lối nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam như thế nào:
  2/Đường lối xuyên suốt trong cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời là gì?
  3/Thắng lợi của cách mạng nước ta đã khẳng định chân lí cách mạng lớn nhất của thời đại chúng ta là gi?

  Câu 137
  Hãy trình bày quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của quân đội nhân dân VN

  Câu 138
  Hãy trình bày những chiến công vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam. Nguyên nhân nào đã quyết định những chiến công oanh liệt đó?

  Câu 139
  “Đảng ta do Hồ Chủ Tịch sáng lập là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Marx Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước sôi nổi của nhân dân ta trong những năm 20 của thế kỷ này” (Lê Duẩn).
  Dựa vào nhận định trên, anh (chị) hãy phân tích những điều kiện dẫn đến sự thành lập Đảng Marx Lenin của giai cấp công nhân Việt Nam 1/1930.

  Câu 140
  Từ ngày thành lập cho đến năm 2001, Đảng ta đã tiến hành mấy lần Đại hội?
  Thời gian, địa điểm, nội dung cơ bản?

  Tải đáp án tại: Tài liệu bồi dưỡng HSG lịch sử 12

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

   

gotop