• 12 Lời Đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

  Đức Quán Thế Âm Bồ tát không những quen thuộc đối với hàng Phật tử thuần thành mà còn được nhiều người chưa bước chân vào đạo đều ít nhiều biết về hình ảnh của Ngài. Bồ tát Quán Thế Âm với 12 Lời Đại nguyện cứu vớt chúng sanh khổ nạn

  Ngày đăng: 19-02-2020

  181 lượt xem

  12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát
   
  1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện. (Lạy) Được xưng tặng là hiểu biết đầy đủ thông dong hoàn toàn, Ngài đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.
   
  Nguyện Thứ Nhất:
   
  Khi thành Bồ Tát  Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm Mười hai lời nguyện cao thâm “Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.
   
  2. Nam-mô vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy)  Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải)để cứu độ chúng sanh.
   
  Nguyện Thứ Hai:
   
  Không nài gian khổ Quyết một lòng cứu độ chúng sanh Luôn luôn thị hiện biển đông Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.
   
  3. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai tầm thanh cứu khổ Nguyện. (Lạy) Luôn ở cõi Ta Bà và cõi U-Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài
   
  Nguyện Thứ Ba:
   
  Ta Bà ứng hiện Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau Oan oan tương báo hại nhau Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.
   
  4. Nam-mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. (Lạy) Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.
   
  Nguyện Thứ Tư:
   
  Hay trừ yêu quái Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê Độ cho chúng hết u mê Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.
   
  5. Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện. (Lạy) Ngài nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.
   
  Nguyện Thứ Năm:
   
  Tay cầm Dương Liễu Nước cam lồ rưới mát nhân thiên Chúng sanh điên đảo, đảo điên An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.
   
  6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện. (Lạy) Thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.
   
  Nguyện Thứ Sáu:
   
  Thường hành bình đẳng Lòng từ bi thương xót chúng sanh Hỷ xả tất cả lỗi lầm  Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.
   
  7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện.(Lạy)  Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.
   
  Nguyện Thứ Bảy:
   
  Dứt ba đường dữ Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh Cọp beo . . ., thú dữ vây quanh Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.
   
  8. Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (Lạy) Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi
   
  Nguyện Thứ Tám:
   
  Giải thoát còng la Nếu tội nhân sắp bị khảo tra Thành tâm lễ bái thiết tha Quán Âm phò hộ, thoát ra nhẹ nhàng.
   
  9. Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện. (Lạy)  Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.
   
  Nguyện Thứ Chín:
   
  Cứu vớt hàm linh Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh Bốn bề biển khổ chông chênh Quán Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn.
   
  10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (Lạy)  Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.
   
  Nguyện Thứ Mười:
   
  Tây Phương tiếp dẫn Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn Tràng phan, bảo cái trang hoàng Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây.
   
  11. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Lạy)  Ở giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngài đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó.
   
  Nguyện Thứ Mười Một:
   
  Di Đà thọ ký Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường Chúng sanh muốn sống miên trường Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.
   
  12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện. (Lạy)  Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấỵ.
   
  Nguyện Thứ Mười Hai:
   
  Tu hành tin tấn Dù thân nầy tan nát cũng đành Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.
   

  12 Lời nguyện đức Quán Thế Âm Bồ tát bằng kệ

   
  Nguyện thứ nhất Khi thành Bồ Tát (Quán Âm Bồ Tát đệ nhất nguyện)
   
  Danh hiệu tôi tự tại quán âm
   
  Viên thông thanh tịnh căn trần
   
  Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ hai Không nài gian khổ (Quán Âm Bồ Tát đệ nhị nguyện)
   
  Nguyện một lòng cứu độ chúng sanh
   
  Luôn luôn thị hiện biển đông
   
  Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ ba Ta bà ứng hiện (Quán Âm Bồ Tát đệ tam nguyện)
   
  Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau
   
  Oan gia tương báo hại nhau
   
  Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ tư Hay trừ yêu quái (Quán Âm Bồ Tát đệ tứ nguyện)
   
  Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
   
  Độ cho chúng hết u mê
   
  Dứt trừ nguy hiểm ko hề nhiễu nhương
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ năm Tay cầm dương liễu (Quán Âm Bồ Tát đệ ngũ nguyện)
   
  Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
   
  Chúng sanh điên đảo đảo điên
   
  An vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ sáu Thường hành bình đẳng (Quán Âm Bồ Tát đệ lục nguyện)
   
  Lòng từ bi thương sót chúng sanh
   
  Hỉ xả tất cả lỗi lầm
   
  Không còn phân biệt sơ thân mọi loài
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ bảy Dứt ba đường dữ (Quán Âm Bồ Tát đệ thất nguyện)
   
  Chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh
   
  Cọp beo thú dữ vây quanh
   
  Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nàn
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ tám giải thoát tù lao (Quán Âm Bồ Tát đệ bát nguyện)
   
  Tội nhân bị trói hành hình rồi lại khảo tra
   
  Thành tâm lễ bái thiết tha
   
  Quán âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ chín làm thuyền Bát Nhã (Quán Âm Bồ Tát đệ cửu nguyện)
   
  Giúp cho người vượt khúc lênh đênh
   
  Bốn bề biển khổ chông chênh
   
  Quán Âm độ hết an nhiên niết bàn
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ mười tây phương tiếp dẫn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nguyện)
   
  Vòng hoa thơm, kỹ nhạc lọng vàng
   
  Tràng phan, bảo cái trang hoàng
   
  Quán Âm tiếp dẫn đưa đường về tây
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ mười một Di Đà thọ ký (Quán Âm Bồ Tát đệ đệp thập nhất nguyện)
   
  Cảnh tây phương tuổi thọ không lường
   
  Chúng sanh muốn sống mien trường
   
  Quán âm nhớ niệm tây phương mau về
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
   
   
  Nguyện thứ mười hai Tu hành tinh tấn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nhị nguyện)
   
  Dù thân này tan nát cũng đành
   
  Thành tâm nỗ lực thực hành
   
  Mưới hai câu nguyện độ sanh đời đời
   
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

   

  THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH EURODODO

  Đ/C: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM Website: EuroDodo.com

  PHÒNG KINH DOANH

  Email: kinhdoanh@eurododo.com Hotline:  0374.008.015                     

  EDUculum.com - Nguồn tài liệu miễn phí

  Email: info@educulum.com

  Theo dõi Youtube

  Chuyên mục: Đề thi | Tiểu học | Nuôi dạy con | Toán |  Văn | Anh | sinh | sử

   

gotop